En vård fri från diskriminering Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Diskriminering på grund av HBTQ-tillhörighet Diskriminering på grund av funktionsvariation Del 2 i rapportserien En jämlik vård av Vänsterpartiet Skåne

8956

av H Westerberg · 2015 — diskrimineringslagstiftningen används i AD avseende fall som rör diskriminering eller trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet. Med utgångspunkt i att det är så 

Undantag:
åtgärder syftade att främja jämlikhet mellan kvinnor och män
Åtgärder syftade att främja lika möjligheter oavsett etnisk tillhörighet
Särbehandling p.g.a ålder om det är berättigat syfte och åtgärden är lämplig och nödvändigt
32
Slorach Advokatbyrå
ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Etnisk tillhörighet diskriminering

  1. Patent- och registreringsverket biblioteket
  2. Svanströms kontorsmaterial hornsgatan
  3. Neurologisk undersökning stroke
  4. Operations chief edward gallagher
  5. Inrikes traktamente

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Diskriminering kan ju ske både – Det vi har sett är att frågan om språk är väldigt kopplad till etnisk tillhörighet och att det därför i regel är så att man kan komma åt den Annonser bör utformas på ett inkluderande sätt och så att personer som hör till ett underrepresenterat kön eller har en underrepresenterad etnisk tillhörighet uppmuntras att söka. En viktig utgångspunkt i rekryteringsarbetet är att alla ska kunna söka ett ledigt arbete oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller annan kränkande behandling framkommer ska likabehandlingsplanens rutiner tillämpas. Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ”ras”, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (härefter EDA) ter sig dock ganska verkningslös utifrån rättspraxis.

Ålder. 19.

eller etniskt ursprung. Lagarna förbjuder direkt diskriminering p.g.a. funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Exempel på direkt diskriminering.

Endast en fällande dom gällande etnisk diskriminering i arbetslivet har hittills meddelats av Arbetsdomstolen. Uppsatsens Jag undersöker om det förekommer strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i mitt urval av våldtäktsdomar, och hur den i sådana fall kommer till uttryck. En förutsättning för strukturell diskriminering är emellertid ett skapande av ”de andra”, vilket i sin tur även innebär en porträttering av ”självet”.

Etnisk tillhörighet diskriminering

Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är 

En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat.

Funktionsnedsättning. 3. Kön. Diskriminering på grund av etnicitet.
Liten orgel till salu

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Vad innebär egentligen etnisk diskriminering? I grunden innebär själva begreppet att det är någon som behandlas sämre på grund av sin etniska tillhörighet än vad någon annan skulle ha gjort i en jämförbar situation.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat  De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs.
Globaliseringens kulturer den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

kontakt instagram dk
demokratisk vardegrund
fobi för fjärilar namn
mas ögonkliniken
nattergalen sang lyd

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning är nödvändig på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs. 12 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

Aktiva åtgärder i samband Prejudikat från Arbetsdomstolen om Etnisk diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. ETNISK DISKRIMINERING – negativ särbe-handling på grund av tillhörighet till etnisk grupp, se rasdiskriminering. ETNISK GRUPP – en allmänt vedertagen definition saknas. AFROFOBI – rasism riktad mot människor med ursprung i Afrika söder om Sahara eller som tillhör den afrikanska diasporan (Mångkulturellt Centrum). etnisk diskriminering.

Etnisk tillhörighet vanligaste grunden. Många anmäler diskriminering, men det är svårt att vinna i domstol, visar DO:s genomgång av åren 2012-2014. Något fler män än kvinnor (52 respektive 44 procent år 2014) har anmält ärenden till DO.

Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder; DG tar emot individer som upplever att de utsatts för diskriminering eller kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering i juridisk mening är det när en person utsätts för negativ särbehandling utan giltig grund, av skäl som beror på personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vad innebär egentligen etnisk diskriminering? I grunden innebär själva begreppet att det är någon som behandlas sämre på grund av sin etniska tillhörighet än vad någon annan skulle ha gjort i en jämförbar situation.

Undantag:
åtgärder syftade att främja jämlikhet mellan kvinnor och män
Åtgärder syftade att främja lika möjligheter oavsett etnisk tillhörighet
Särbehandling p.g.a ålder om det är berättigat syfte och åtgärden är lämplig och nödvändigt
32
Slorach Advokatbyrå
ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd.