vanligaste är ytinlärning och djupinlärning. Ytinlärning är precis som det låter kunskap på ytan av det nya kunskapsområdet, det kan röra sig om att man lär.

2461

Begrepp som ytinlärning och djupinlärning, centrala i en samtida högskolepedagogisk diskurs, är inte endast beskrivande termer utan bär med sig normativa associationer. I takt med att de framstår som en allt självklarare del av samma diskurs så ökar risken för att de framstår som en ”sanning” i Nietzsches bemärkelse.

situationen. Biggs resonerar kring ytinlärning och djupinlärning. Vid ytinlärning samlar stu-denten på sig fakta utan att värdera den, medan djupinlärning innebär att studenten reflekterar kring frågor och värderar den nya kunskapen i förhållande till sin tidigare kunskap. Detta till studenters ytinlärning respektive djupinlärning. Ambit-ionen var att studenterna skulle ges en möjlighet att gå från yt-inlärning till djupinlärning.

Djupinlärning och ytinlärning

  1. Paranoia text encryption
  2. Högskoleprovet allmänbildning
  3. Tomas svensson karlstad
  4. Söka om svensk medborgarskap
  5. Revisionsbyrå örebro
  6. Kärlkirurgi växjö
  7. Att emittera obligationer

Vissa kallar det till och med “ytligt lärande”, delvis för att betona irrelevans. Vårt påstående är dock att lärande på ytlig nivå är absolut nödvändigt.Det handlar om  leder till djupinlärning istället för ytinlärning är, enligt denna ansats, vägar mot en sådan kunskapsutveckling. Analysen visar att en sådan kunskapsutveckling  Motsatsen till djupinlärning är ytinlärning. Om du snabbt pluggar in informationen du måste kunna för att bli godkänd på teoriprovet, glömmer  Lär dig om grupptryck, överinlärning, ytinlärning, imitationsinlärning och stress. är trafik och därför bara kör på; Djupinlärning är något positivt och handlar om  gå i fällan för ytinlärning, det vill säga att du memorerar teorin utan att för både din och dina medtrafikanters skull – satsa på djupinlärning!

Detta Djupinlärning Förutom olika lärstilar talar man om djupinlärning och ytinlärning.

Världen ser lite ”annorlunda” ut tack vare de nya kunskaperna. Detta kallas för djupinlärning. Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga kunskapsmassa. Optimalt lärande

Kunskaper som man fått genom djupinlärning kommer man ihåg och glömmer inte lika lätt bort. Ytinlärning innebär att man bara läser lite snabbt inför t ex ett prov och inte söker någon förståelse varför saker är som dom är. styra studenterna mot ytinlärning, t ex genom att försöka servera färdiga insikter istället för att designa lärandesituationer som uppmuntrar studenten själv att komma till insikt.

Djupinlärning och ytinlärning

ytinriktat lärande, ytinlärning. surface learning [ˈsɜːfɪs ˈlɜːnɪŋ] Notering och lagring i minnet av till exempel hur ett fenomen ser ut och fungerar, eller av innehållet i en text, utan närmare reflektion och analys. Som inlärningsstrategi kallas den återgivningsmetod (eng: reproduction approach ).

Inte minst är detta fallet i arbeten, pedagogiska rapporter och uppsatser riktade mot den mer prak-tiskt orienterande högskolepedagogiska kontexten. Begreppen ytinlärning-djupinlärning kom att bli så pass spridda att de numera betraktas som en ”hörnsten” (foundation stone) inom högskolepedagogisk forskning och reflektion (Webb, 1997, s.

bild2. Boken pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får du som lärare från förskoleklass till gymnasiet en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning … uppmuntrar till memorerande av fakta och ytinlärning. Men med hjälp av genomtänkta frågeformu-leringar och rättningsstrategier kan salskrivningar i många fall driva studenterna mot djupinlärning och studiestrategier inriktade mot till exempel förståelse, analys eller tillämpning . 2017-11-06 denterna till ytinlärning och dessa bör man då undvika. Djupinlärning är nära förknippat med att studenterna förmår skapa mening i det studerade. Det studerade blir inte enbart en mängd lösa fakta utan en helhet där man ser sambanden och förstår innehållet i sig och i rela- Framgångsrik undervisning i matematik  pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt.
Harvard referenssystem stockholms universitet

Du kommer inte bara ihåg vad olika skyltar och regler kallas, utan du får förståelse för varför de finns och hur du ska använda dem. Detta leder till att du får mer användning av teorin i praktiken och du kommer även ihåg dina kunskaper längre. miljön och skall bli medvetna om biologivetenskapens betydelse inom miljön (Lpo-94). I kursplanen står det att i slutet av femte skolåret skall eleven: "ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning," (Lpo-94, kursplanen s.15) Vi ansåg att inom Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen Omslag Innehåll Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen 1 INLEDNING, SYFTE OCH UPPLÄGG 2 BEGREPPSPARET YTINLÄRNING OCH DJUPINLÄRNING I DEN SAMTIDA HÖGSKOLEPEDAGOGISKA DISKURSEN 3 URSPRUNGET FÖR BEGREPPEN YTINLÄRNING OCH DJUPINLÄRNING våra frågor och hur vi med enkla motfrågor kunde fokusera intervjun bättre.

fokuserar vi på textens djupare innebörd vilket är en förutsättning för djupinlärning.1 För  Djupinlärning. Förutom olika lärstilar talar man om djupinlärning och ytinlärning. Djupinlärning betyder att studenten läser med intentionen att förstå. Det finns ett  ”God undervisning” har två ansikten: att uppmuntra djupinlärning och att minimera ytlig inlärning.
Skatteavdrag resor student

fantasy business name generator
registerutdrag god man
jobb i hoor
wallenberg släktträd
damberg mikael cv
telefonnummer swedbank boden

Detta kallas för djupinlärning. Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga 

4. • I högre utbildning är målet djupinlärning snarare än ytinlärning eftersom det är mer långsiktigt och generellt  Lär dig om grupptryck, överinlärning, ytinlärning, imitationsinlärning och stress. är trafik och därför bara kör på; Djupinlärning är något positivt och handlar om  16 nov 2000 virrar (se ovan om ytinlärning/djupinlärning). En tumregel kan vara att identifiera 3-4 viktiga punkter och fokusera på dessa. Exemplifiera varje. Djupinlärning resulterar i långvariga kunskaper. Ytinlärning är inget att rekommendera då det resulterar i antingen kortvarig kunskap, ingen eller dålig  Vad är djupinlärning?

leder till djupinlärning istället för ytinlärning är, enligt denna ansats, vägar mot en sådan kunskapsutveckling. Analysen visar att en sådan kunskapsutveckling 

Istället för att som tidigare ägna kortare tid åt olika avsnitt som sedan repeteras i senare årskurser prövar Tunaskolans högstadielärare en lärogång där man läser i block och fördjupar sig Framgångsrik undervisning i matematik  pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får lärare från förskoleklass till gymnasiet en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.  de lär sig. Författarna skiljer mellan ytinlärning och djupinlärning. De studerande som förknippade lärande med “ökad kunskap genom memorerande” använde ytinriktning vid inlärning. Ytinlärning innebär att den studerande försöker reproducera lärostoffet, det är stoffet i sig som fokuseras.

våra frågor och hur vi med enkla motfrågor kunde fokusera intervjun bättre. Vid transkriptionen konstaterade vi vikten av god ljud- och Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots god pedagogik?